Program Tanımı
 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 02/02/2018 tarihli ve E.8841 sayılı yazı ile Birecik Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü’ne bağlı Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön Lisans Programı açılmış ve 25/04/2018-9988 tarih ve sayılı yazı ile 40 (kırk) öğrenci kontenjanla 2017-2018 yılında öğretime başlamıştır.  .  
Öğrenciler, konuşma becerisi, pozitif düşünme, disiplinli çalışma becerisi, kişilerarası iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi, etkili iletişim, kuşaklararası iletişim, ikna, nezaket, takım liderliği, analitik düşünce, eleştirel yaklaşım, stres yönetim, zaman yönetimi, sunum teknikleri becerileri ve çağrı merkezi yönetimi konularında temel bilgilere sahip olacaktır. Ayrıca Büro Yönetimi ve Sekreterlik konularına yönelik, bilgisayar destekli büro programları, mesleki yazışmalar ve temel hukuk, ticaret hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgileri gibi dersleri alarak mezun olan öğrenciler, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardaki iş gücü ihtiyacını cevap vereceklerdir.
Çağrı Merkezi (Call Center), kurum ve kuruluşların temasta oldukları kişi ve/veya kurumlarla başta telefon olmak üzere diğer tüm temas şekillerini web, faks, e-mail, SMS, anlık ileti vs. kullanarak haberleşmelerini yürüttükleri, yazılım, donanım,  nitelikli insan kaynakları ve iş akışlarından oluşan etkileşim merkezlerdir. Çağrı merkezi iki taraflı çalışan bir sistem olarak; ilk önceliği müşteriden kuruluşa gelen talep, istek, teklif, şikâyet gibi konularının çözüme kavuşturulması yönündedir.
İletişim araçlarının gelişmesi ile işletmeler müşteri memnuniyeti çerçevesinde büro hizmetlerine yönelmiş ve müşteri sadakatini artıran Çağrı Merkezi Hizmetleri önem kazanmıştır.
Çağrı merkezleri diğer sektörlere kıyasla daha hızlı ve farklı alanda birçok kariyer fırsatı sunmaktadır. Bu fırsatlarının yakalanabilmesi ve farklı pozisyonlarda konumlandırılacak nitelikli iş gücünün oluşturulabilmesi için kişilerin bu işi meslek olarak seçmeleri ve bu alanda akademik anlamda eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri gerekir.
Sürekli büyüme trendi içinde olan çağrı merkezi hizmetleri sektörü sağlıklı bir şekilde gelişmesi için nitelikli personel istihdamının devamlılığını sağlamak çok önemlidir. Sektörün ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin gerçekleşmesi ve Türkiye ekonomisindeki istikrarın devam etmesi durumunda, sektördeki istihdam hızlı bir şekilde artacaktır. Üniversite bünyesinde bu programların artması ile birlikte kalifiye eleman ihtiyacı büyük oranda karşılanmış olacaktır. Sektörde bu işi severek yapan, meslek olarak gören, kendini geliştiren tüm çalışanlar için ciddi kariyer fırsatları vardır. Pazarın büyümesine paralel farklı pozisyonlarda ve işi iyi tanıyan, ekip yönetebilen, kurumundaki iş fırsatlarını iyi değerlendirip karar alma süreçlerine katılabilen nitelikli elemanlara ihtiyaç artmaktadır.
Çağrı merkezlerinde kariyer yapmak isteyen gençler hem aldıkları akademik eğitimler hem de kurumların sağladığı iç eğitimler ile bir sonraki pozisyona kendilerini hazırlayarak kariyer basamaklarında daha hızla yükselebiliyorlar. 

Programının Gayesi
 Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli tecrübeyi kazanmış, disiplinli çalışma becerisi, takım liderliği, iletişim becerisi yüksek ve ikna kabiliyeti güçlü, nitelikli işgücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sosyal bilimlerde özellikle; iletişim, insan ilişkileri, protokol dil ve anlatım ve diksiyon, müşteri ilişkilerine ve büro işlerinde sorumluluk sahibi, analitik düşünme becerisine haiz, sentezleme ve yorumlama kabiliyetlerini geliştirme, başkalarını etkileyebilme, ikna kabiliyeti yüksek, girişimci ve muhatabının dilini ve lehçesini çözebilecek dil becerisine sahip mesleki ara elaman yetiştirmektir.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine bağlı olarak çağrı merkezi sektörünün de hızla gelişmesiyle nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu sebeple sektöre ilgi duyan mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere üniversitede eğitim alarak sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması hedeflenmektedir.

Program Dili
 Türkçe 

Temel Alan
 Kişisel Hizmetler/Mesleki

Süresi
 2 Yıl

Metodu
Örgün

Kazanılan Derece
2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında önlisans derecesi verilir.

Derecenin Seviyesi
Ön Lisans

Unvan

Meslek Elemanı


Kuruluş
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü Bünyesindeki Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı 2017-2018 öğretim yılında 40 (kırk) öğrenci kontenjanı ile öğrenime başladı. (ISCED Kodu: 346    )


Kabul ve Kayıt Şartları 
Türkiye’de üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dâhilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi. 


Ölçme ve Değerlendirme Esasları
Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70’ine uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve uygulamaya dayalı öğrenim (staj) raporundan başarılı olan öğrencilere Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında önlisans diploması verilir.

İstihdam İmkânları 
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezlerinde çalışabilmektedir. Mezun öğrencilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak çağrı merkezleridir. Ayrıca büro hizmetlerinde de istihdam imkânları bulunmaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş
“Çağrı Merkezi Hizmetleri ” ön lisans programını başarı ile bitirenler; ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, açık öğretim ve örgün öğretimde ilgili lisans programlarına dikey geçişle devam etme imkânları bulunmaktadır.
Tercih Yapılabilecek Lisans Programları:
 1. Halkla İlişkiler
 2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 4. İletişim
 5. İletişim Bilimleri
 6. İletişim Sanatları
 7. İnsan Kaynakları Yönetimi
 8. İşletme
 9. İşletme Bilgi Yönetimi
 10. Lojistik Yönetimi
 11. Medya ve İletişim
 12. Medya ve İletişim Sistemleri
 13. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 14. Yeni Medya ve Gazetecilik
 15. Yeni Medya
 16. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 17. Yönetim Bilişim Sistemler
Program Çıktıları
BİLGİ
PÇ-1 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
PÇ-2 İnsan haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
PÇ-3 Temel matematik kavramlarını bilir ve problem çözümlerinde kullanır.
PÇ-4 Türkiye ve dünya siyasi, ekonomik ve sosyal tarihi alanında bilgi ve bilince sahiptir.
PÇ-5 İş ahlâkına ve sosyal sorumluluk bilincine sahiptir.
BECERİ
PÇ-6 Stresli ortamlarda çalışma disiplini ve çapraz iletişim becerisi ile müşteri ilişkilerini yönetme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Herhangi bir konuda araştırma yapıp rapor yazmak, hayat boyu öğrenim becerisine sahip olmak ve disiplinler arası bakış açısını kullanır.
PÇ-8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine sahip ve diğer kültürlere ve insanlara saygılıdır.
PÇ-9 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanına ilişkin bilgileri tahlil etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
PÇ-10 Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının gerektirdiği Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
YETKİNLİK
PÇ-11 Kendisine verilen görev ve sorumlulukları özveri ile yerine getirir.
PÇ-12 Çalışma ortamında karşılaştığı veya muhtemel karşılaşacağı meselelerin çözümünde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÇ-13 Alanında meydana gelen değişiklik ve yeniliklere adapte olmaya yatkındır.
PÇ-14 Takım çalışmalarında etkin şekilde rol alarak, takımın ilerlemesine katkı ile inisiyatif alarak bunu kullanmaya yatkındır.
PÇ-15 Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak çağrı merkezi hizmetleri alanındaki gelişmeleri izleyebilir.

Bölüm İmkânları
 Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü Bünyesindeki Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında, 3 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Öğretim elemanları odası (bilgisayarlı ve internet bağlantılı): 20 adet müstakil 12’er m2’lik bilgisayarlı ve internet bağlantılı öğretim elemanları odası bulunmaktadır.
Toplantı salonları (kurul, seminer, konferans): 60 m2’lik toplantı salonu Yüksekokulumuz hizmetine sunulmuştur.
Laboratuarlar: Yüksekokulumuzda 40 kişi kapasitesine sahip 3 adet 100’er m2 lik bilgisayar laboratuarları ile 1 adet 100m2lik elektrik laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımız Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ile ilgili programları çalıştırabilecek kapasite ve donanıma sahiptirler.
Kütüphane ve Etüt odası: Yüksekokulumuzda eğitim amaçlı 80 m2lik bir kütüphane ve etüt odası mevcuttur.
Kantin ve Yemekhane: Yüksekokulumuzda her öğünde 200 öğrenciye hizmet verecek bir kantin ve yemekhane mevcuttur.
Açık spor tesisleri: Yüksekokulumuzda standart ölçülerde 1 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 1 futbol sahası ve bilumum spor aletleri mevcuttur.
Ayrıca, program Farabi, Leonardo Da Vinci gibi yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin dâhil olduğu değişim programları ve yurtdışı staj imkânı sunmaktadır. Çift anadal ve yan dal programları ile Harran Üniversitesi öğrencilerinin disiplinlerarası eğitim görmelerine imkân sağlamaktadır. 

 

HIZLI ERİŞİM

İLETİŞİM

Adres: Harran Üniversitesi,
Birecik Meslek Yüksekokulu
Karşıyaka Mah.
Prof.Dr. İbrahim Halil MUTLU Cad. 
Birecik / Şanlıurfa
Tlf: (0 414) 318 30 00
Fax: (0 414) 318 32 28
E-posta:birecik@harran.edu.tr